Regulamin korzystania z usługi NASBI

§1

Na potrzeby niniejszego Regulaminu, użyte w niej określenia oznaczają odpowiednio:

 1. Utwór - przedmiot prawa autorskiego w rozumieniu art. 1 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj.: Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn.zm).
 2. nasbi.pl - elektroniczna platforma, której właścicielem i administratorem jest Helion, za pośrednictwem której Użytkownik może korzystać z zasobów NASBI.
 3. NASBI - Naukowa Akademicka Sieciowa Biblioteka Internetowa – funkcjonujący w ramach nasbi.pl, administrowany przez Helion, zespół narzędzi technicznych, umożliwiający Helion zarządzanie procesem dostępu do platformy nasbi.pl.
 4. Użytkownik - osoba korzystająca z zasobów NASBI a będąca pracownikiem naukowym, studentem oraz inne osoby zatrudnione lub współpracujące na podstawie umów cywilnoprawnych z Klientem.
 5. Instytucja - instytucje publiczne, szkoły, uczelnie, przedsiębiorstwa zatrudniające pracowników, firmy szkoleniowe, z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, zainteresowane odpłatnym dostępem do Publikacji z możliwością ich dalszego udostępniania Użytkownikom.
 6. Helion - Helion.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, przy ul. Kościuszki 1c, wpisana do rejestru przedsiębiorstw przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000389545, NIP 631-263-62-54, Regon 241989027.
 7. utwór lub książka - przedmiot autorskiego w rozumieniu art 1 ust 2 pkt1 ustawy z dnia 04.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j Dz. U. Z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze póź.zm).

§2

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania przez Użytkownika z zasobów NASBI.
 2. Warunkiem korzystania z serwisu jest posiadanie aktualnej i opłaconej subskrypcji zasobów NASBI przez Instytucję oraz akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu przez Użytkownika.
 3. Użytkownik nabywa dostęp do zasobów NASBI wyłącznie za pośrednictwem Instytucji, która odpowiedzialna jest za udostępnienie mu właściwych kodów lub narzędzi dostępowych do NASBI. Helion nie przydziela indywidualnych dostępów do serwisu na żądanie Użytkownika.
 4. Użytkownik może korzystać z zasobów NASBI za pośrednictwem urządzenia końcowego, które udostępniane jest przez Instytucję. W przypadku korzystania z zasobów NASBI poza wewnętrzną siecią Instytucji, Użytkownik może korzystać z zasobów za pośrednictwem urządzenia końcowego zdolnego wyświetlać HTML.

§3

 1. Wszelkie treści cyfrowe, w tym teksty, grafiki, logotypy i oprogramowanie udostępniane Użytkownikowi są własnością Helion, lub Helion posiada stosowne uprawnienia do korzystania z nich i są chronione na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym prawa autorskiego i praw pokrewnych (Dz. U. 1994r. Nr 24 poz. 83 z poźn. zm.) oraz prawa własności przemysłowej (Dz. U. z 2003r. Nr 119, poz. 1117 z poźn. zm.).
 2. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania ze strony internetowej i zakupionych produktów, wyłącznie w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem oraz obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Użytkownik nie jest uprawniony do:
  1. modyfikowania, wypożyczania, wydzierżawiania, sprzedawania, dystrybuowania, dokonywania inżynierii lub asemblacji wstecznej lub dokonywania innych działań zmierzających do odkrywania kodu, ani tworzenia utworów zależnych na podstawie treści, chyba że zostało to wyraźnie dozwolone przez Helion albo osoby trzecie, lub mieści się w ramach dozwolonego użytku własnego,
  2. używania, kopiowania lub imitowania żadnego znaku towarowego, wzoru przemysłowego, firm przedsiębiorców ani nazw produktów, chyba że zostało to wyraźnie dozwolone przez Helion albo osoby trzecie, lub mieści się w ramach dozwolonego użytku własnego,
  3. usuwania, ukrywania lub zmieniania informacji o prawach autorskich oraz znaków towarowych należących do Helion lub innych firm.

§4

Użytkownik ma prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących realizacji dostępu do NASBI. Reklamacje powinny być zgłaszane administratorowi biblioteki Instytucji.

§5

Helion zastrzega sobie prawo do dokonania zmiany Regulaminu. Nowy Regulamin wchodzi w życie w terminie nie krótszym niż 14 dni od momentu publikacji.

§6

W sprawach spornych oraz nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mieć będą odpowiednie przepisy prawa.


Gliwice, dn. 2.01.2015r.