Szczegóły książki

The upland mixed fir coniferous forest

The upland mixed fir coniferous forest

Alicja Barć, Andrzej Brzeg, Aldona K. Uziębło, Stanisław Wika

Monografia stanowi wieloaspektowe studium badawcze obejmujące zagadnienia rozmieszczenia, warunków występowania, zmienności, tendencji rozwojowych oraz zagrożeń wyżynnego jodłowego boru mieszanego; cennego, endemicznego zbiorowiska leśnego o ograniczonym na terenie Polski zasięgu. Opracowanie zawiera obszerny przegląd literatury związanej z omawianą tematyką, bogato udokumentowaną geobotaniczną charakterystykę płatów omawianego zbiorowiska na terenie Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej  oraz analizę procesów regeneracji drzewostanu jodłowego. Szczególnie cennym elementem pracy są wskazania ochronne zredagowane dla fitocenoz jedlin reprezentujących różne stopnie zachowania i degeneracji.

Publikacja jest adresowana do fitosocjologów, leśników, ekologów, fitogeografów i siedliskoznawców. Może stanowić również źródło cennych informacji dla specjalistów przygotowujących plany ochrony (dla rezerwatów, parków narodowych, parków krajobrazowych, obszarów Natura 2000), opracowania ekofizjograficzne i prognozy do planów zagospodarowania przestrzennego, jak również raporty o oddziaływaniu inwestycji na środowisko.Zespół w składzie: dr Alicja Barć, dr hab. prof. nadzw. UAM Andrzej Brzeg, dr hab. Aldona K. Uziębło, prof. dr hab. Stanisław Wika został uhonorowany Medalem im. Profesora Zygmunta Czubińskiego za monografię: “The upland mixed fir coniferous forest Abietetum albae Dziubałtowski 1928 in the central part of the Cracow-Częstochowa Upland – differentiation, regional specificity, structure, dynamics and maintenance”, wydaną przez Wydawnictwo UŚ w Katowicach. Medal zostanie wręczony na posiedzeniu plenarnym na najbliższym Ogólnopolskim Zjeździe PTB w Lublinie, który odbędzie się w dniach: 27.06.2016–3.07.2016.
 

Medal im. Profesora Zygmunta Czubińskiego – jest wyróżnieniem honorowym, przyznawanym za wybitne prace naukowe mające charakter regionalnych monografii geobotanicznych, których podstawą jest oryginalna koncepcja naukowa. Kapituła, która składa się z 7 osób nadaje Medal raz na 3 lata. Wraz z medalem wręczany jest dyplom.

Medal został ustanowiony w 2000 roku podczas Walnego Zebrania Członków Oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Botanicznego. Jego Pomysłodawcą był prof. Janusz Bogdan Faliński. Po raz pierwszy wyróżnienia wręczono w 2001 roku na Ogólnopolskim Zjeździe PTB w Poznaniu.

 

Table of Contents

 

Introduction (Alicja Barć) / 7

 

1. Physiographic characteristics of the study area / 17

1.1. Location and borders / 17

1.2. The most important information concerning the natural environment / 17

 

2. Material and methods / 23

 

3. Geobotanical characteristics of the Abietetum albae association / 29

3.1. General characteristics / 29

3.2. Floristic composition, local-habitat differentiation, and distribution in the study area / 32

3.3. Peculiar character of the association in the region in the light of its variability in Poland / 42

 

4. The structure and dynamics of fir renewal in the phytocoenoses of the Abietetum albae association on the chosen study plots / 49

4.1. The differentiation of the vertical structure of the upland mixed fir coniferous forest Abietetum albae / 49

4.2. Species diversity in particular layers of the forest / 51

4.3. Diameter structure of the forest stand / 55

4.4. Diameter and height structure of the up-growths / 60

4.5. Fir in the new-growths / 67

4.6. Dynamics of the fir regeneration in the phytocoenoses of the Abietetum albae association / 78

 

5. Importance and state of maintenance of the fir forests in the central part of the Cracow-Częstochowa Upland / 81

 

6. Discussion / 91

 

7. Summary of results and conclusions / 103

 

Appendix 1: List of endangered (EN), vulnerable (VU), nearly threatened (NT) and lowest care (LC) species found in patches of Abietetum albae in the central part of the Cracow-Częstochowa Upland (according to Parusel, Urbisz [eds.] 2012; Stebel et al. 2012) / 109

 

Appendix 2: List of geographical and proper names used in the monograph / 111

 

References / 117

List of tables / 131

List of figures / 133

List of photographs / 135

 

Streszczenie / 137

Резюме / 141

  • Tytuł: The upland mixed fir coniferous forest
  • Autor: Alicja Barć, Andrzej Brzeg, Aldona K. Uziębło, Stanisław Wika
  • ISBN Ebooka: 978-8-3801-2295-6, 9788380122956
  • Data wydania ebooka: 2015-11-25
  • Identyfikator książki: e_1p41