Szczegóły ebooka

Miasto w polskich badaniach lingwistycznych

Miasto w polskich badaniach lingwistycznych

Danuta Bieńkowska, Elżbieta Umińska-Tytoń

Książka ma charakter sprawozdawczy i porządkujący. Wykorzystując już istniejącą i bardzo bogatą literaturę przedmiotu, autorki pokazują w obszernych zarysach ponad stuletni dorobek językoznawstwa polonistycznego w zakresie badań miejskich oraz przybliżają najistotniejszą wiedzę dotyczącą najczęściej podejmowanych tematów związanych ze zróżnicowaną przestrzenią miejską.

Publikacja pełni funkcję przewodnika po problematyce lingwistycznych badań języka mieszkańców miast i tekstów miejskich oraz stanowi zachętę do samodzielnych studiów w tym zakresie. Adresowana jest do szerokiego kręgu odbiorców; może być przydatna dla przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych, których łączy zainteresowanie miastem, przestrzenią miejską i jej mieszkańcami.

Uwagi wstępne      9

 

Stan badań językoznawczych polszczyzny miast         11

Zarys historii badań       13

Przegląd lingwistycznych badań miejskich   18

 

Miasto w dziejach języka polskiego       29

 

Terytorialne odmiany polszczyzny miejskiej    39

Polszczyzna regionalna  41

Regionalizmy językowe 44

Gwary miejskie              50

Polszczyzna miejska w tekstach literackich  53

 

Socjalno‑zawodowe odmiany polszczyzny miejskiej   57

Pojęcie socjolektu          59

Socjolekt inteligencki     61

Socjolekt robotniczy       66

Profesjolekty rzemieślnicze          68

 

Grafosfera   73

Pojęcie grafosfery          75

Urbanonimia  78

Urbochrematonimia      83

Reklama uliczna             88

Graffiti miejskie            95

Vlepki             106

 

Miasto w ujęciu językowo‑kulturowym 109

Obraz miasta 111

Turystyczny obraz miasta              117

Stereotyp miejski           121

Folklor miejski                126

 

Spis fotografii         131

 

Wybrana literatura 133

  • Tytuł: Miasto w polskich badaniach lingwistycznych
  • Autor: Danuta Bieńkowska, Elżbieta Umińska-Tytoń
  • ISBN Ebooka: 978-83-8142-660-2, 9788381426602
  • Data wydania ebooka: 2019-12-30
  • Identyfikator książki: e_1et3