Szczegóły książki

Być w mniejszości. Być mniejszością

Być w mniejszości. Być mniejszością

Tomasz Kaczmarek, Joanna Raźny

Autorzy artykułów reprezentują różne ośrodki naukowe, zróżnicowane dziedziny wiedzy, a zagadnienie mniejszości postrzegają z różnych perspektyw. Pragną zabrać głos w imieniu tych wszystkich, którzy z różnych powodów znajdują się na marginesie grup większościowych. Według Alberta Camusa rolą pisarza jest występowanie w obronie wykluczonych, którym odebrano ów oskarżycielski głos. Harold Pinter chce odkrywać „rzeczywistość przez sztukę” dla odbudowania ludzkiej godności. Działania te mają na celu, jak pisała Emma Goldman w swym eseju o wymownym tytule Mniejszości wobec większości, „rozdzielić i rozbić” to, co większościowe, bowiem „zawsze - niezależnie od epoki - mniejszości niosły sztandar wielkiej idei, wysiłku wyzwolenia. Przeciwnie działa masa, której ciężar uniemożliwia ruch”. Ta orędowniczka praw kobiet i wolności seksualnej nie pragnie bynajmniej wyrazić pogardy dla „tłumu”, lecz zwrócić uwagę na siłę sprawczą myślącej istoty ludzkiej, gotowej do zmiany zmurszałego i niesprawiedliwego systemu na rzecz prawdziwie demokratycznego społeczeństwa składającego się z wolnych ludzi: „żywe jednostki i życiowa prawda społecznego i ekonomicznego dobrobytu mogą się urzeczywistnić jedynie za sprawą gorliwości, odwagi i bezkompromisowej determinacji inteligentnych mniejszości, nie zaś dzięki masom”.

Tomasz Kaczmarek

Tomasz Kaczmarek, Wprowadzenie       9

 

Mniejszość — płeć — literatura              13

Edyta Janiak, Jak wyrazić siebie w języku? Przypadek szalonej Ofelii      15

Magdalena Dąbrowska, O zapomnianym źródle do studiów nad twórczością rosyjskich pisarek doby oświecenia (rekonstrukcja zamysłu i etapów pracy nad pierwszym w Rosji słownikiem kobiet pióra)        23

Weronika Pawlik-Kwaśniewska, Strach w Zameczku Anny Mostowskiej jako narracja destabilizująca   35

Przemysław Szczur, Retoryka rewolucyjna w zderzeniu z mniejszościami seksualnymi. Analiza czterech pamfletów z okresu Wielkiej Rewolucji Francuskiej              45

Luc Leguérinel, Libertynizm w dziele Jewdokii Nagrodskiej         57

Mateusz Król, Transowe obecności w literaturze ponowoczesnej           69

Marta Szymor-Rólczak, Literatura w krótkich spodenkach…, ale pod krawatem. O niemasowych wy- tworach rynku wydawniczego dla dzieci i młodzieży w kontekście problemów z określeniem adresata intencjonalnego         79

 

Artysta (post)modernistyczny jako mniejszość                103

Tomasz Kaczmarek, Francuski teatr feministyczny na przełomie XIX i XX wieku                105

Joanna Raźny, Wątki paryskie w twórczości powieściowej Włodzimierza Perzyńskiego (na przykładzie Wiosny)              123

Gabriela Matuszek, Artyści modernistyczni jako mniejszość      151

Lidia Ignaczak, Między asymilacją a wykluczeniem, czyli o paradoksach emigracyjnego życia i twórczości artysty kabaretowego              165

Tomasz Ferenc, Obcość jako kategoria analityczna w badaniach nad polską emigracją artystyczną          187

 

Mniejszość — polityki — światopoglądy — artykulacje              207

Jean-Luc Sochacki, Polska mniejszość narodowa a prehistoria nauczania języków i kultur rodzimych we Francji (1919–1939)            209

Grażyna Olszaniec, Na marginesie słów Xaviera Gralla: dlaczego kultura francuska jest „macochą” dla Bretończyków? 219

Daria Ławrynow, Kozacy — naród, etnos, stan społeczny? Problem tożsamości Kozaków z terytorium Federacji Rosyjskiej (XX–XXI wiek)               239

Sylwia Szarejko, Lampedusa — drzwi do Europy. Kiedy większość staje się mniejszością… Współczesna emigracja afrykańska na kontynent europejski  257

Sebastian Zacharow, Wpływ deportacji Akadian na estetykę i poetykę francuskojęzycznego teatru w Kanadzie             275

Julita Woźniak, Monika Kopytowska, Jak Polak widzi Innego? Wpływ mowy nienawiści skierowanej do osób odmiennych kulturowo na społeczną percepcję Innych      287

Katarzyna Zawadzka, Specyfika działalności społecznej w obszarze trzeciego sektora na przykładzie LGBT         313

 

Pytania o wspólnotę     325

Jolanta Kowal, Nieporozumienia i konflikty personalne między Polakami i cudzoziemcami w środowisku naukowym Uniwersytetu Wileńskiego z lat 1803–1825      327

Tomasz Nakoneczny, Inny/Obcy jako kategoria mistyfikacji. Galicja w optyce postkolonialnej  339

Tadeusz Półchłopek, Negocjowanie nowoczesności w dyskursach Leszka Dunina Borkowskiego            361

Michał Krzykawski, Być inaczej — być z innymi? Derrida, Nancy i pytanie o wspólnotę  381

 

Indeks osób       397

 

Informacje o Autorach 415

  • Tytuł: Być w mniejszości. Być mniejszością
  • Autor: Tomasz Kaczmarek, Joanna Raźny
  • ISBN Ebooka: 978-83-8142-320-5, 9788381423205
  • Data wydania ebooka: 2019-09-04
  • Identyfikator książki: e_17mo