Szczegóły książki

Podatkowa księga przychodów i rozchodów bez tajemnic

Podatkowa księga przychodów i rozchodów bez tajemnic

Anna Witkowska-Dziadosz

Księgowy niezbędnik początkującego przedsiębiorcy

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą — to brzmi dumnie! I trochę groźnie… Zwłaszcza jeśli przedsiębiorca zamierza samodzielnie rozliczać się z urzędem skarbowym i ZUS-em. Być czy nie być płatnikiem VAT? Jaką formę rozliczeń wybrać? Jak poprawnie prowadzić księgę przychodów i rozchodów? Czym jest podatek dochodowy i jak go odprowadzać zgodnie z przepisami i z korzyścią dla nas? Które informacje o sobie i w jakiej formie należy przekazać do ZUS-u? A które o naszym pierwszym pracowniku?

Celem autorki tej książki było stworzenie kompleksowego przewodnika po przepisach — nie tylko podatkowych — dla osób, które chcą osobiście zająć się rozliczaniem własnej działalności. Przewodnika nie tylko do jednorazowego przeczytania, ale takiego, do którego warto wielokrotnie wracać. Anna Witkowska-Dziadosz w jednym poradniku zebrała najważniejsze zagadnienia, terminy oraz wątpliwości podatników. Ważną część publikacji stanowią orzeczenia sądowe oraz interpretacje skarbowe, przytoczone tu po to, aby przedstawić omawiane zagadnienia od strony jak najbardziej praktycznej.

Prowadzenie własnej księgi podatkowej nie jest trudne, gdy zna się zasady!


Anna Witkowska-Dziadosz — niezależna ekspertka oraz trenerka w dziedzinie zagadnień księgowych, podatkowych, kadrowo-płacowych. Absolwentka uczelni ekonomicznej, ukończonej z wyróżnieniem; jej specjalizacja to rachunkowość i finanse przedsiębiorstw. Ma doświadczenie uzyskane w działach finansowo-księgowych firm, również na stanowisku głównego księgowego i dyrektora finansowego. Trenerka z bogatą praktyką zawodową: w ostatnich latach liczba uczestników jej szkoleń przekroczyła tysiąc pracowników, od początkujących do księgowych z wieloletnim doświadczeniem oraz właścicieli firm. Z sukcesem realizuje projekty szkoleniowe oraz analizy ekonomiczne dla przedsiębiorstw o różnorodnej specyfice, wielkości i branży. Uczestnicy jej szkoleń, odbiorcy analiz oraz współpracownicy cenią ją za praktyczne podejście, kompleksowe opracowania, a także urozmaicone i angażujące formy prezentacji trudnych zagadnień.

Wstęp (15)

Rozdział 1. ABC działalności gospodarczej (17)

 • ABC działalności gospodarczej osoby fizycznej (17)
  • Definicja działalności gospodarczej (17)
  • Ważne orzeczenia: działalność gospodarcza (18)
  • Działalność gospodarcza osoby fizycznej a inne formy prowadzenia działalności (20)
  • Definicja małego podatnika (20)
  • Definicja mikroprzedsiębiorcy (21)
  • Siedziba przedsiębiorcy (22)
  • Urząd skarbowy przedsiębiorcy (22)
  • Nazwa przedsiębiorcy (22)
  • Klasyfikacja działalności przedsiębiorcy (23)
  • "Jedno okienko", czyli CEIDG (23)
  • Wnioski do CEIDG (25)
  • Zgłoszenia do urzędów przedsiębiorcy (26)
  • Zezwolenia, koncesje, inne podatki i opłaty (27)
  • Rachunek bankowy przedsiębiorcy (28)
  • Książka kontroli przedsiębiorcy (29)
  • Komunikacja elektroniczna przedsiębiorcy (29)
 • Przegląd form rozliczania podatku dochodowego (31)
  • Formy rozliczania PIT w skrócie (31)
  • Karta podatkowa (32)
  • Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych (34)
  • Podatkowa księga przychodów i rozchodów (36)
  • Pełna księgowość (37)
 • Terminy i limity przedsiębiorcy (38)
  • Stosowanie terminów (38)
  • Identyfikacja pism i deklaracji (38)
  • Terminy liczone od zdarzenia (39)
  • Terminy w cyklach miesięcznych (39)
  • Terminy w cyklach kwartalnych (40)
  • Terminy w cyklach rocznych (40)
  • Ważne limity kwotowe (42)
 • Zawieszenie działalności (43)

Rozdział 2. Prowadzenie księgi (45)

 • Podstawowe zasady prowadzenia księgi (45)
  • Najważniejsze przepisy (45)
  • Kto prowadzi księgę podatkową (45)
  • Kto jest zwolniony z prowadzenia księgi (46)
  • Założenie księgi i zawiadomienie US (47)
  • Rzetelny i niewadliwy sposób prowadzenia księgi (48)
  • Ważne orzeczenia: rzetelna księga (49)
  • Poprawianie błędów w księdze (50)
  • Formalne i techniczne wymogi prowadzenia księgi (50)
  • Terminy zamieszczania zapisów w księdze (51)
  • Zapisy w księdze z kasy fiskalnej (53)
  • Księga prowadzona komputerowo (54)
  • Przechowywanie księgi (55)
  • Księgi dla przedsiębiorstwa wielozakładowego (56)
  • Prowadzenie księgi przez biuro rachunkowe (57)
 • Rozliczanie przychodów (58)
  • Definicja przychodu (58)
  • Przychody w spółce osobowej (58)
  • Przychody to nie tylko sprzedaż (59)
  • Co nie jest przychodem (60)
  • Przychody z innych źródeł (60)
  • Przychody zwolnione (61)
  • Dzień osiągnięcia przychodu (62)
  • Zapłata "z góry" a zaliczka (64)
  • Zwrot towarów, rabaty a przychody (64)
  • Przychody nieodpłatne (65)
  • Przychody w walutach obcych (67)
 • Rozliczanie kosztów (67)
  • Definicja kosztu (67)
  • Pierwszy warunek: celowość wydatku (67)
  • Drugi warunek: wyłączenia z katalogu nkup (68)
  • Trzeci warunek: dokumentacja (68)
  • Dzień poniesienia i potrącenia kosztu (70)
  • Koszty bezpośrednie i pośrednie (71)
  • Zwrot towarów, rabaty a koszty (72)
  • Koszty w walutach obcych (72)
  • Koszty na podstawie duplikatów (73)
  • Korekty kosztów niezapłaconych (74)
 • Metody prowadzenia księgi (75)
  • Stosowanie wybranej metody (75)
  • Metoda memoriałowa (75)
  • Metoda uproszczona (kasowa) (77)
  • Metody prowadzenia księgi: analizy przypadków (77)
  • Przejście z ksiąg rachunkowych na metodę uproszczoną (79)
 • Środki trwałe i amortyzacja (79)
  • Definicja środka trwałego (79)
  • Co nie podlega amortyzacji (81)
  • Wyodrębnienie środków trwałych (82)
  • Ustalenie wartości początkowej (82)
  • Oddanie do użytkowania (85)
  • Klasyfikacja środków trwałych (86)
  • Definicja amortyzacji (87)
  • Przypisywanie stawek amortyzacji (87)
  • Rozpoczęcie amortyzacji (88)
  • Obliczanie amortyzacji liniowej (88)
  • Podwyższanie stawek amortyzacji (89)
  • Obniżanie stawek amortyzacji (91)
  • Amortyzacja degresywno-liniowa (91)
  • Amortyzacja indywidualna (92)
  • Amortyzacja jednorazowa (94)
  • "Niskocenne" środki trwałe (94)
  • Zaliczenie do środków trwałych po roku używania (95)
  • Zaprzestanie używania (96)
  • Remont czy ulepszenie? (96)
  • Ulepszenia środków trwałych (97)
  • Częściowa likwidacja środka trwałego (98)
  • Wartości niematerialne i prawne (99)
  • Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych (100)
 • Podróże przedsiębiorcy (100)
  • Cechy podróży służbowej przedsiębiorcy (100)
  • Diety za czas wykonywania zlecenia (102)
  • Diety za weekendy (102)
  • Diety za czas wyjazdów na szkolenie (102)
  • Diety osób współpracujących (103)
  • Przejazdy z miejsca zamieszkania do siedziby (103)
  • Obliczanie diet (103)
  • Inne wydatki podczas podróży (105)
  • Nowe rozporządzenie (105)
 • Szczególne rodzaje kosztów i przychodów w księdze (106)
  • Abonament RTV (106)
  • Amortyzacja (106)
  • Aukcje internetowe (107)
  • Badania i pakiety medyczne, okulary, odzież robocza (109)
  • Darowizny (110)
  • Dekoracje, kwiaty (110)
  • Dotacje, dofinansowania (111)
  • Faktura wcześniej niż towar (113)
  • Kary, upomnienia, grzywny i odsetki (114)
  • Korekty, zwroty (116)
  • Leasing operacyjny i finansowy (kapitałowy) (117)
  • Leasing: opłata wstępna (117)
  • Leasing: wcześniejsze rozwiązanie umowy (118)
  • Leasing: wykup przedmiotu leasingu (119)
  • Małżeństwo a środki trwałe (119)
  • Materiały powierzone (120)
  • Mieszkanie przedsiębiorcy: czynsz, media (120)
  • Naprawy powypadkowe (122)
  • Obiady z kontrahentami, poczęstunki (122)
  • Odszkodowania (123)
  • Opłaty bankowe, prowizje i odsetki (124)
  • Opłaty pocztowe (126)
  • Paragon: dowód zakupu a koszty (126)
  • Podróże służbowe pracowników (127)
  • Podatki i opłaty urzędowe w kosztach (129)
  • Podnoszenie kwalifikacji zawodowych przedsiębiorcy (131)
  • Polisy ubezpieczeniowe (133)
  • Premie pieniężne (134)
  • Prezenty (135)
  • Przekazanie środków trwałych na cele osobiste lub darowiznę (136)
  • Przekazanie towarów na cele osobiste lub darowiznę (136)
  • Przekazanie towarów na wewnętrzne cele przedsiębiorstwa (137)
  • Przekazanie majątku osobistego na cele służbowe (137)
  • Przychody nieodpłatne (138)
  • Reklama i działania marketingowe (138)
  • Reprezentacja (139)
  • Różnice kursowe (141)
  • Różnice kursowe: analiza przypadku (142)
  • Samochód osobowy - definicja (142)
  • Samochód służbowy (145)
  • Samochód prywatny w działalności (146)
  • Samochód leasingowany w kosztach działalności (147)
  • Samochód wynajmowany w kosztach działalności (148)
  • Samochód przekazany na cele działalności (149)
  • Samochód przekazany na cele prywatne (150)
  • Składki na ubezpieczenia społeczne i FP (151)
  • Składki na ubezpieczenie zdrowotne (151)
  • Składki na rzecz organizacji (151)
  • Sponsoring (152)
  • Sprzedaż środka trwałego (152)
  • Straty w środkach trwałych (153)
  • Straty w towarach (154)
  • Środek trwały zakupiony z dotacji (156)
  • Środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej (156)
  • Ulga na zakup kasy fiskalnej (157)
  • Telefon prywatny w kosztach działalności (158)
  • Telefon służbowy używany do rozmów prywatnych (158)
  • Towar wcześniej niż faktura (158)
  • Wierzytelności przedawnione, umorzone (159)
  • Wydatki przed rozpoczęciem działalności (161)
  • Wydatki w czasie zawieszenia działalności (162)
  • Wynagrodzenie płatnika (162)
  • Wynagrodzenia bliskich członków rodziny (163)
  • Wynagrodzenia: szczególny moment zaliczenia do kosztów (164)
  • Wyposażenie (166)
  • viaTOLL (167)
  • Zaliczki, zadatki i kaucje (168)
 • Dowody księgowe (170)
  • Dowody księgowe - zasady według rozporządzenia (170)
  • Bilet za autostradę (171)
  • Bilet na przejazd (172)
  • Dowód opłaty (173)
  • Dowód przesunięć (173)
  • Dowody wewnętrzne (174)
  • Dowód wewnętrzny: diety i delegacje (175)
  • Dowód wewnętrzny: parkowanie (175)
  • Dowód wewnętrzny: wydatki na czynsz i media (176)
  • Dowód wewnętrzny: zakupy (176)
  • Ewidencja przebiegu pojazdu (177)
  • Faktura (177)
  • Faktura: anulowanie sprzedaży (178)
  • Faktura do paragonu (179)
  • Faktura duplikat (180)
  • Faktura elektroniczna (180)
  • Faktura korygująca (181)
  • Faktura procedura marży (181)
  • Faktura VAT-MP, czyli metoda kasowa (182)
  • Faktura RR (182)
  • Faktura uproszczona (183)
  • Faktura proforma (183)
  • Faktura wewnętrzna (184)
  • Faktura zagraniczna - zakup (184)
  • Faktura zaliczka (185)
  • Kompensata (185)
  • Lista płac (185)
  • Nota korygująca (186)
  • Nota księgowa (186)
  • Odpisy amortyzacyjne (187)
  • Oświadczenie: przekazanie (187)
  • Oświadczenie: korekty błędów (188)
  • Paragon: dowód sprzedaży (188)
  • Paragon: zakup materiałów (189)
  • Paragon: zakup zagraniczny (191)
  • Przyjęcie towarów (191)
  • Rachunek (192)
  • Raport fiskalny (193)
  • Raport fiskalny "zerowy" (193)
  • Raport kasowy (193)
  • Różne kategorie przychodów lub kosztów na jednym dokumencie (194)
  • Różnice kursowe (194)
  • SAD (195)
  • Umowa kupna-sprzedaży (195)
  • Wyciągi bankowe (196)
  • Zestawienia (196)
  • Zeszyt korekt (197)
 • Zasady wypełniania poszczególnych kolumn księgi (198)
  • Kolumna 1. Liczba porządkowa (198)
  • Kolumna 2. Data zdarzenia gospodarczego (199)
  • Kolumna 3. Numer dowodu księgowego (200)
  • Kolumna 4. i 5. Dane kontrahenta (200)
  • Kolumna 6. Opis zdarzenia gospodarczego (200)
  • Kolumna 7. Wartość sprzedanych towarów i usług (201)
  • Kolumna 8. Pozostałe przychody (201)
  • Kolumna 9. Razem przychód (202)
  • Kolumna 10. Zakup towarów i materiałów (202)
  • Kolumna 11. Koszty uboczne zakupu (205)
  • Kolumna 12. Wynagrodzenia w gotówce i w naturze (205)
  • Kolumna 13. Pozostałe wydatki (206)
  • Kolumna 15. (208)
  • Kolumna 16. Uwagi (208)
  • Korekta zapisów (209)
 • Ewidencje dodatkowe (209)
  • Ewidencja przebiegu pojazdu (209)
  • Ewidencja rejestr VAT (212)
  • Ewidencja sprzedaży (212)
  • Ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (212)
  • Ewidencja wyposażenia (214)
  • Ewidencja zwrotów (215)
  • Inne ewidencje w kantorach i lombardach (215)
 • Podsumowania i zamykanie księgi (215)
  • Miesięczne podsumowanie księgi (215)
  • Spis z natury (216)
  • Roczne podsumowanie księgi (216)
  • Śródroczne podsumowanie księgi (217)

Rozdział 3. Podatek dochodowy (219)

 • Metody rozliczania podatku dochodowego (219)
  • Zasady ustalania dochodu (219)
  • Zasady ogólne: podatek według skali podatkowej (progresywny) (219)
  • Zasada szczególna: podatek liniowy (220)
  • Prawo do podatku liniowego: analizy przypadków (221)
  • Zasada niełączenia przychodów (223)
 • Formy płacenia zaliczek na podatek dochodowy (223)
  • Zaliczki miesięczne (223)
  • Zaliczki kwartalne (224)
  • Zaliczki uproszczone (225)
  • Zwolnienie z zaliczek: kredyt podatkowy (226)
  • Zwolnienie z zaliczek: zawieszenie działalności (227)
  • Obliczanie zaliczek: analiza przypadku (227)
 • Spis z natury (229)
  • Terminy na spis z natury (229)
  • Zasady sporządzania spisu (230)
  • Składniki majątku objęte spisem (231)
  • Metody wyceny w spisie (232)
  • Cena zakupu a cena nabycia w spisie (233)
  • Wycena produkcji w toku (235)
  • Towary w drodze (236)
  • Spis z natury: analiza przypadku (236)
  • Różnica między początkowym a końcowym spisem (237)
  • Spis z natury końcowy a zaliczka za grudzień (238)
  • Spis na dzień zakończenia działalności (238)
 • Rozliczenie roczne podatku dochodowego (239)
  • Zasady ogólne (239)
  • Formularze do rozliczeń rocznych (239)
  • Wspólne rozliczanie (242)
  • Odliczenia od dochodu (242)
  • Odliczenia od podatku (245)
  • 1% na rzecz OPP (246)
  • Nieterminowa płatność lub złożenie zeznania (246)

Rozdział 4. Składki ZUS przedsiębiorcy (247)

 • Ubezpieczenia przedsiębiorcy (247)
  • Podstawowe zasady i terminy (247)
  • Program PŁATNIK (248)
  • Opłacanie składek (248)
  • Okres ubezpieczenia (249)
  • Rodzaje składek (249)
  • Wysokość składek (250)
  • Składki preferencyjne (252)
  • Przejście ze składek preferencyjnych na "pełny ZUS" (254)
  • Zbieg tytułów do ubezpieczeń (254)
  • Składki za okres zawieszenia działalności (256)
  • Składki za część miesiąca (257)
 • Osoby współpracujące (257)
  • Kto jest osobą współpracującą (257)
  • Preferencja dla współpracujących? (258)
  • Zmiana statusu (258)
 • Formularze zgłoszeniowe do ZUS-u (258)
  • ZFA (258)
  • ZIPA (259)
  • ZUA (259)
  • ZZA (260)
  • ZCNA (260)
  • Zmiana nazwiska przedsiębiorcy: analiza przypadku (260)
  • Stosowanie kodów ZUS-u (260)
  • ZWUA (261)
  • Termin przechowywania zgłoszeń (261)
 • Formularze rozliczeniowe do ZUS-u (261)
  • DRA (261)
  • DRA i raporty imienne (262)
  • Zwolnienie ze składania deklaracji (262)
  • Korekty deklaracji (263)
  • Termin przechowywania deklaracji (263)
 • Refundacja PFRON (263)
  • Zasady refundacji (263)
  • Wysokość refundacji (263)
  • Księgowanie refundacji (264)
 • Potwierdzanie ubezpieczenia zdrowotnego (264)
  • Potwierdzenie ubezpieczenia w Polsce (264)
  • Potwierdzenie ubezpieczenia za granicą (264)
 • Świadczenia z ZUS-u dla przedsiębiorcy (265)
  • Zasiłki: zasady wspólne (265)
  • Zasiłek chorobowy (266)
  • Świadczenie rehabilitacyjne (266)
  • Zasiłek macierzyński (267)
  • Zasiłek opiekuńczy (267)
  • Świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego (268)

Rozdział 5. Zatrudnienie pracowników (271)

 • Co trzeba wiedzieć o zatrudnianiu (271)
  • Zatrudnianie: zagadnienia wstępne (271)
  • Formy zatrudniania (271)
  • Niezbędne dokumentacje (272)
  • Zawiadamianie urzędów (272)
  • Najważniejsze obowiązki pracodawcy (273)
 • Porównanie różnych rodzajów umów (273)
  • Umowa o pracę (273)
  • Umowa-zlecenie (274)
  • Umowa o dzieło (275)
 • Karta przychodów pracowników (275)
 • Zasady tworzenia listy płac (276)
  • Przychody pracowników (276)
  • Obliczanie wynagrodzenia: analiza przypadku (277)
 • Podatek dochodowy zatrudnionych (277)
  • Pobieranie zaliczek na PIT (277)
  • Umowa o pracę a zaliczka na PIT (278)
  • Umowy cywilnoprawne a zaliczka na PIT (279)
  • Rozliczenia roczne (279)
 • Składki i świadczenia ZUS zatrudnionych (280)
  • Zgłaszanie zatrudnionych (280)
  • Zgłoszenie członka rodziny (281)
  • Finansowanie składek (281)
  • Wysokości i limity składek (282)
  • Składka wypadkowa (283)
  • Podstawa wymiaru (284)
  • Odprowadzanie i rozliczanie składek: zasady ogólne (284)
  • Odprowadzanie składek od umowy o pracę (285)
  • Odprowadzanie składek od umów cywilnoprawnych (285)
  • Świadczenia z ZUS-u dla zatrudnionych (286)
  • Kody ZUS-u (288)
  • ZUS RMUA (288)
  • Wyrejestrowanie (289)

Rozdział 6. Podatek VAT (291)

 • Być czy nie być podatnikiem VAT (291)
  • Zasady ogólne (291)
  • Co jest opodatkowane VAT-em? (291)
  • Transakcje zrównane ze sprzedażą (292)
  • Co nie podlega pod VAT? (293)
  • Zakup złomu (294)
  • Limit obrotów zwalniający z VAT-u (294)
  • Przekroczenie limitu (295)
  • Rejestracja VAT-R (296)
  • Stawki VAT - kiedy jaka stawka? (297)
 • Podatek VAT należny, czyli ewidencja sprzedaży (298)
  • Ewidencja sprzedaży (298)
  • Termin obowiązku podatkowego (298)
  • Szczególne obowiązki podatkowe (299)
  • Termin wystawiania faktur (299)
  • Faktury korygujące a VAT należny (300)
  • Zmiany od 1 stycznia 2014 r. (301)
 • Podatek VAT naliczony, czyli ewidencja zakupów (302)
  • Podstawowe zasady odliczania (302)
  • Od czego nie wolno odliczać VAT-u (303)
  • Pozostałe zakazy odliczania VAT-u (303)
  • Termin odliczenia VAT-u (304)
  • Zmiany od 1 stycznia 2014 r. (305)
 • Metoda kasowa (305)
  • Kto może stosować metodę kasową (305)
  • VAT należny w metodzie kasowej (306)
  • Odliczenie VAT-u w metodzie kasowej (306)
  • Zmiany od 1 stycznia 2014 r. (307)
 • Rozliczanie VAT-u współczynnikiem (307)
 • Transakcje międzynarodowe a VAT (309)
  • Wprowadzenie (309)
  • Przeliczanie faktur w walutach (309)
  • WDT (309)
  • Sprzedaż wysyłkowa (310)
  • WNT (311)
  • Eksport towarów (311)
  • Import towarów (312)
  • Eksport i import usług (312)
  • Informacja podsumowująca VAT-UE (315)
 • Kasy fiskalne (315)
  • Kasa fiskalna - kiedy obowiązkowa? (315)
  • Zwolnienia ze stosowania kasy (316)
  • Kogo nie obowiązują zwolnienia? (317)
  • Obowiązki związane z kasami fiskalnymi (318)
  • Ulga w podatku VAT na zakup kasy fiskalnej (318)
  • Faktura do paragonu (319)
 • Zasady rozliczania VAT-u i sporządzania deklaracji (319)
  • Ewidencje do podatku VAT (319)
  • Deklaracje i rozliczenie podatku VAT (320)

Dodatki (323)

  • Akty prawne (323)

 • Tytuł: Podatkowa księga przychodów i rozchodów bez tajemnic
 • Autor: Anna Witkowska-Dziadosz
 • ISBN książki drukowanej: 978-83-246-6347-7, 9788324663477
 • Data wydania książki drukowanej: 2013-04-19
 • ISBN Ebooka: 978-83-246-6546-4, 9788324665464
 • Data wydania ebooka: 2013-05-07
 • Format: 158x235
 • Identyfikator książki: poksip